išdegti


išdegti
išdègti, ìšdega, ìšdegė 1. intr. SD411 išnykti nuo ugnies, sudegti: Gaisrui kilus, ìšdegė pusė sodžiaus Š. Išdegė viskas iš fundamentų, nieko neliko BM246. Saulė išdegs, marios išdžius brš. | prk.: Kaip degte išdegė (išnyko) piningai iš kišenės Dr.tr. BBJoz11,13 sudeginti. | refl. tr.: Nelįsk į ugnį, išsidègsi akis Š. 2. intr. degant išsiduobti, išdilti: Ve medyje kokia duobė ìšdegė J. Reik pardirbti išdegusį pečių, kad būtų šiltas Šts. 3. tr. deginant išeikvoti, išdegioti: Visus degtukus ìšdegė Lp. 4. intr. išsišauti: Kai šavau kurapkas, neìšdegė, jos purptelėjo ir nulėkė Ml. 5. tr. J deginimu sustiprinti, sukietinti: Parūpyk dešimts sieksnių malkų išdegt puodam Brt. Jau trečią krosnį plytų išdegė . | refl. tr.: Išsidẽgęs plytų, dabar mūrysiuos namus Š. 6. tr. deginant pagaminti: Išdegiau dvi duobes [anglių] OG207. 7. intr. pabūti saulės kaitroje: Per visą dieną ìšdegiau prieš saulę Gs. 8. intr. KII288 pražūti nuo kaitros, išdžiūti: Tam žvyrynėly tai beveik kožni metai išdega vasarojus Skdt. Vieną vasarą išdegė javai, kitą prigėrė Rm. Išdegęs buvo metas (viskas išdegė) Dr. 9. intr. patamsėti nuo saulės: Eš vaikščioju juodas, o tačiau saulės neesmi išdegamas BBJob30,28. 10. tr. išsiplikyti, nusiplikyti: Išdegiau gomurį Km. ^ Išdegęs nasrus, šaltą pučia Pkn.intr. peršusti krosnyje: Bul'bos išdegė tavo visos Lp. 11. tr. nusidilginti: ^ Ir gudrioji višta kartais į notryną pasturgalį ìšdega Prk. 12. intr. prakarščiuoti: Par visą naktį karščiu ìšdegiau Užp. Parnakt kaip ugny ìšdegė vaikas Ut. 13. intr. išrūdyti, surūdyti: Išdẽgę čviekai Pl. 14. intr. prk. pasisekti, pavykti: Viskas labai gerai ìšdegė Jrb. Kaip jum su šienu šiemet ìšdegė, ar gerai sudorojot? Sb. Kaip tavo byla ìšdegė? Akm. Man neišdegė taip, kaip norėjau Ds. Labai norėjo gauti, bet niekas neišdegė Jnš. 15. intr. prk. atsirasti: Iš kur pas jį ìšdegė tas arklys su vežimu, jei nepavogė? . 16. intr. prk. smarkiai ką padaryti (sukirsti, išvažiuoti): Kaip ìšdegiau botėgšliu, tai net pasišokėjo Arm. Kai priminiau seną skolą, jis į vežimą, ir ìšdegė Srv.
◊ akìs išdègti patirti gėdą: Ko lendi, kur nereikia, da akis išdegsi Vvr. Nebūk per drąsus – akis išdegsi, nebūk per lėtas – dalios neteksi LTR(Vl).
dantų̃ neišdègti nieko negauti: Lindo lindo tas karšutis ir neišdegė dantų Bsg.
kaĩp akìs (gálvą) išdẽgęs labai greitai: Laksto kaip akis išdegęs LTR(Zp). Tie arkliai eina lyg akìs išdẽgę Gs. Lekia, lyg kad gálvą išdẽgus, musis į gerklę J.
širdìs ìšdegė nurimo (jausmai): Širdis jau išdegė, plaukai pražilo V.Kudir.
\ degti; apdegti; atidegti; įdegti; išdegti; paišdegti; nudegti; padegti; perdegti; pradegti; pridegti; razsidegti; sudegti; uždegti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išdegti — išdègti vksm. Ìšdegė mi̇̀škas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išdegimas — 1 išdegìmas sm. (2) 1. SD411 → išdegti 1: Kelinti metai nuo [miško] išdegìmo, o vis da neatželia Pn. 2. → išdegti 5: Plytų išdegìmas ilgai trunkas Vvr. 3. SD346 → išdegti 8: Toks išdegìmas laukų – nustybęs vasarojus! Jnšk. Baisus tos pievos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdegti — intr. 1. Dv išnykti nuo ugnies, sudegti: Susyk privarai daug malkų [į krosnį], kol pardega, baisiai rūksta Skr. Surinko perdegusius kaulus, sudėjo į vieną grabą ir dailiai palaidojo M.Valanč. | prk.: Meilė perdegė, išblėso, tu man leidai nusivilt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pradegti — pradègti, pràdega, pràdegė 1. tr., intr. kiaurai išdegti: Pastatei lentą prieš ugnį, ir pràdegė Kp. Kam rankovę pràdegei? J. Skylė pradẽgusi K. 2. refl. įsidegti: Ugnis rūksta, kol prasìdega Vvr. 3. tr. Lkv pradėti naudoti apsišviesti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdegti — apdègti, àpdega, àpdegė 1. intr. SD226 paviršium būti paveiktam ugnies: Truputį àpdegė malkos ir užgeso Gs. Apdẽgęs pagalys J. Malkų pliauska apdẽgusi K. ║ tr. ugnimi apdeginti, aptvilkyti: Àpdegė pirštus Gs. | refl.: ^ Kas apsidegė, tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidegti — atidègti, atìdega, atìdegė 1. intr. sudegti (ligi kurios vietos): Troba buvo par pusiau atidẽgusi Šts. Lig pusės atàdegė [skala] ir užgeso Kp. 2. refl. iš naujo imti degti: Nedėgulis atsìdegė Pg. Tų anglių nenešk į lauką, gali atsidègt Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • degti — dègti, dẽga (deñga), dẽgė 1. intr. SD239, R būti ugnies veikiamam, nykti ugnyje, liepsnoti: Samaninės durpos gerai dẽga, tik nekaitrios Gs. Tie tavo medžiai tik smilksta, o nèdega Vvr. Pamiškėj laužas dẽga Ėr. Žiūrėk, kažkas dẽga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulažemis — dulãžemis sm. (1) papurusi, menka žemė: Dulãžemy javai gali išdegti Grž. Palšas dulažemis ryškiai skiriasi nuo tiek pat gilaus drunažemio Mt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fajansas — sm. sing. (1) DŽ 1. balta arba spalvota masė iš tam tikro molio su gipsu ir kitomis priemaišomis. 2. iš tos masės žiesti ir išdegti indai ar kitokie dirbiniai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgruzdinti — išgrùzdìnti tr. 1. išdegti, išdeginti: Išgrùzdintos anglys yra geros parakuo dirbti Šts. 2. išgraužti: Arkliai visą pievą išgrùzdino Rdm. 3. išraginti: Da aš tai šę tę išeinu, o ją negali niekur išgruzdinti Gs. gruzdinti; apgruzdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language